Departamento de Orientación Educativa

Orde do 16 de decembro de 2011 pola que se regula o réxime de axudas a centros privados concertados para a atención ao alumnado procedente do estranxeiro

Decreto 229/2011, do 7 de decembro, pola que se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma nos que se imparten as ensinanzas establecidas na Lei 2/2006, do 3 de maio, de educación

Circular 18/2007 das Direccións Xerais de Ordenación e Innovación Educativa e de Formación Profesional e Ensinazas Especiais pola que se ditan instrucións para unificar as actuacións e establecer as accións prioritarias dos servizos de orientación educativa e profesional das ensinanzas escolares de Galicia

Orde do 20 de febreiro de 2004 pola que se establecen as medidas de atención específica ó alumnado procedente do estranxeiro

Orde do 27 de decembro de 2002 pola que se establecen as condicións e criterios para a escolarización en centros sostidos con fondos públicos do alumnado de ensino non universitario con necesidades educativas especiais

Orde do 31 de outubro de 1996 pola que se regula a avaliación psicopedagóxica dos alumnos e alumnas con necesidades educativas especiais que cursan as ensinanzas de réxime xeral, e se establece o procedemento e os criterios para a realización do dictame de escolarización

Orde do 28 de outubro de 1996 pola que se regulan as condicións e o procedemento para flexibilizar a duración do período de escolarización obligatoria dos alumnos con necesidades educativas especiais asociadas a condicións persoais de sobredotación intelectual

Orde do 6 de outubro de 1995 pola que se regulan as adaptación do curriculo nas ensinanzas de réximen xeral